Historiska och filosofiska perspektiv på utbildningsvetenskap

Course info

Language(s): 
Swedish
Subject: 
Educational Work
Semester(s): 
Autumn 2018
Points: 
7,5 hp
Registration email: 
 

Kursens mål (ur kursplanen)

 • Att kursdeltagarna ska kunna redogöra för och förstå centrala aspekter av det utbildningsvetenskapliga tänkandets historiska utveckling; samt
 • redogöra för och förstå filosofins betydelse för utbildningsvetenskapliga teorier.

 

Kursens huvudsakliga innehåll (ur kursplanen)

 • historiska studier av centrala gestalter i tänkandet kring utbildning, i kontexten av filosofins och andra vetenskapers utveckling
 • analyser av filosofiska begrepp som är centrala för utbildningsvetenskapliga teorier

såsom exempelvis kunskap, lärande, autonomi, demokrati med mera

 • filosofiska analyser av utbildningspolitiska frågor och begrepp

 

Kursens upplägg

 • Del 1 fokuserar på filosofiska strömningar samt på enskilda filosofer med relevans för utbildningsvetenskap; samt på pedagogisk filosofi som disciplin och forskningsfält.  Kursträffarnas upplägg är sådant att förmiddagarna ägnas åt en introducerande föreläsning medan eftermiddagarna ägnas åt deltagarnas egna presentationer av vald filosof / filosofisk strömning. Presentationerna görs parvis och påbörjas redan vid första  kurstillfället.  Kursledare i detta moment är Joakim Larsson.
   
 • Del 2 fokuserar på centrala frågeställningar i modern kunskapsteori och hur de relaterar till några centrala utbildningsvetenskapliga problem.  Kursträffarna består av tre tretimmarspass. Kursledare i detta moment är Jan Almäng.

 

Joakims pass kommer att ligga på tre heldagar, nämligen den 12:e, 17:e och 24:e september.

Jans pass kommer att bestå av tre tretimmarspass mellan kl. 13-16 den 3, 11 och 18 oktober

Lokal för samtliga pass är 3D512 FÖRUTOM det första den 12 september: 9B327 samt 3 oktober: 3B343

 

Litteraturlista

Blake, N., Smeyers, P., Smith, R. & Standish, P. (Eds) (2007). The Blackwell Guide to the Philosophy of Education. [Elektronisk resurs.] Oxford: Blackwell.

Dahlin, B. (2012). Our posthuman futures and education: Homo Zappiens, Cyborgs, and the New Adam. Futures, 44, 55 – 63.

Goldberg, S.C. (2010). Relying on Others. An Essay in Epistemology, Oxford: Oxford University Press

Gorz, A. (2010). The immaterial: knowledge, value and capital. London: Seagull.

Kotzee, B (ed) 2013, Education and the Growth of Knowledge, special issue of Journal of Philosophy of Education 47:2

Oksenberg Rorty, A. (Ed.)(1998), Philosophers on Education. New historical perspectives. [Elektronisk resurs.] London: Routledge.

Pritchard, D. (2014), What is this Thing Called Knowledge (3rd ed), London: Routledge

Siegel, H. (1988), Educating Reason. Rationality, Critical Thinking, and Education, London and New York: Routledge

Siegel, H. (2006), ”Truth, Thinking, Testimony and Trust: Alvin Goldman on Epistemology and Education”, Philosophy and Phenomenological Research 71: 345-366

 

Admission rules

Each syllabus states target group and eligibility, which should be based on the prerequisites necessary to understand and process the content of the course. Syllabi and scheduled course meetings are posted on the course portal web page for the doctoral level, which is also open to the public. 

Doctoral students who wish to take a course should sign up according to instructions on the course portal.  

Admitted students must meet the requirements stated in the syllabus. If there are more prospective students than the teaching capacity allows, priority is given to students as follows: 

 1. If the course is not included in the obligation stated in item 2 below, admission is primarily granted to eligible students at the department offering the course. If the course is offered jointly by several departments at Karlstad university, priority is given, as agreed, by the departments concerned. If the course is commissioned by the Faculty, all students at the Faculty belong to the prioritised group. In the case of cross-faculty courses, all students at Karlstad University belong to the prioritised group. If order of admission must be made in the prioritised group, the student who first signed up according to the requirement above, is given priority. 
 2. If the course is part of a commitment to a national or international graduate school, network or equivalent, priority is given to their participants.  
 3. If there is an agreement on exchange with a subject, department or faculty at another HEI, eligible students from such institutions have second priority 
 4. Other eligible students at Karlstad University have third priority. 
 5. Other eligible students at other HEIs have fourth priority. 

The appointed course convener decides on admission of students to a doctor level course in accordance with the order of priority stated above.  

Upon completion of the course, the course convener issues a course certificate with a proposed grade to the students.  

Tillträdesregler

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för forskarnivå, som även görs tillgänglig externt.

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget.

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan.

 1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde.
 2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand.
 3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand.
 4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet.
 5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten.

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan. 

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till kursdeltagarna.