You are here

Writing in Science and Technology

Course info

Course code: 
2MIE002
Language(s): 
English
Subject: 
Natural and Engineering Sciences area
Semester(s): 
Autumn 2020
Points: 
5,0 hp
Person responsible: 
PhD Supervisor
Contact email: 
Registration email: 

Kursen bygger på föreläsningar om allmänna aspekter av vetenskapliga texter och en seminarieserie där doktorander granskar varandras forskningsrelaterade texter. Föreläsningarna ges av äldre forskare som presenterar aspekter av forskningstexter inom respektive disciplin. Seminarierna syftar till att hjälpa doktoranderna att utveckla sitt skrivande och få insikt i de metoder, traditioner och forskningsmetoder som används i andra vetenskaps- och teknikämnen. Studenterna samarbetar om texter, manuskript och uppgifter. Kursen erbjuds alla doktorander i naturvetenskap och teknik vid Karlstads universitet. Studenter utvecklar färdigheter i att ge och kommentera sin egen och andras forskning, muntligt och skriftligt.

Kursmål

Syftet med kursen är att förbereda doktorander på processerna för att skriva och publicera forskningsresultat och därmed utveckla färdigheter i att kommunicera vetenskap.

Kompetens och färdigheter
Efter avslutad kurs ska eleverna kunna

- ge en auktoritativ redogörelse för den allmänna strukturen i en vetenskaplig artikel,

- visa expertkunskap inom ett avgränsat område inom forskningsområdet och presentera det för gruppen,

- presentera metoden som används i deras studie på ett autoritativt och tydligt sätt,

- skriva en vetenskaplig text på ett effektivt, kortfattat och tydligt sätt.

Bedömning och tillvägagångssätt
Efter avslutad kurs ska eleverna kunna

- formulera synpunkter på strukturen för en vetenskaplig text inom andra forskningsområden än deras egna,

- föreslå förbättringar av texten,

- utvärdera de etiska aspekterna av en vetenskaplig text,

- anta en konstruktiv strategi för resultatet av en peer-review-process.

Förutsättningar

Antagning till ett doktorandprogram i naturvetenskap och teknik vid Karlstads universitet. Kursen rekommenderas så snart studenterna har resultat att publicera. Kursen är också öppen för icke-doktorander med förbehåll för individuellt godkännande.

Undersökning

Bedömningen bygger på studentens muntliga och skriftliga presentationer och bidrag till andra texter.

Kursträffar / Course Meetings

3 träffar september - november 2020, se bifogad kursinbjudan

Course meetings: Sep-Nov 2020 3 meetings, see attached Course Invitation

Anmälan / Registration deadline

Sista anmälningsdag 5 juni 2020

Registration deadline: June 5th, 2020

Admission rules

Each syllabus states target group and eligibility, which should be based on the prerequisites necessary to understand and process the content of the course. Syllabi and scheduled course meetings are posted on the course portal web page for the doctoral level, which is also open to the public. 

Doctoral students who wish to take a course should sign up according to instructions on the course portal.  

Admitted students must meet the requirements stated in the syllabus. If there are more prospective students than the teaching capacity allows, priority is given to students as follows: 

  1. If the course is not included in the obligation stated in item 2 below, admission is primarily granted to eligible students at the department offering the course. If the course is offered jointly by several departments at Karlstad university, priority is given, as agreed, by the departments concerned. If the course is commissioned by the Faculty, all students at the Faculty belong to the prioritised group. In the case of cross-faculty courses, all students at Karlstad University belong to the prioritised group. If order of admission must be made in the prioritised group, the student who first signed up according to the requirement above, is given priority. 
  2. If the course is part of a commitment to a national or international graduate school, network or equivalent, priority is given to their participants.  
  3. If there is an agreement on exchange with a subject, department or faculty at another HEI, eligible students from such institutions have second priority 
  4. Other eligible students at Karlstad University have third priority. 
  5. Other eligible students at other HEIs have fourth priority. 

The appointed course convener decides on admission of students to a doctor level course in accordance with the order of priority stated above.  

Upon completion of the course, the course convener issues a course certificate with a proposed grade to the students.  

Tillträdesregler

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för forskarnivå, som även görs tillgänglig externt.

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget.

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan.

  1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde.
  2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand.
  3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand.
  4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet.
  5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten.

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan. 

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till kursdeltagarna.