You are here

Problematisering och forskningsplanering inom risk- och miljöstudier

Course info

Course code: 
7RIM001
Language(s): 
Swedish
Subject: 
Risk and Environmental Studies
Semester(s): 
Any / unplanned
Points: 
7,5 hp
Person responsible: 
Eva Svensson
Contact email: 
Registration email: 

Kursen syftar till att deltagarna var för sig ska fördjupa sig i forskningslitteraturen inom valt område för att kartlägga forskningsfronten och identifiera angelägna forskningsfrågor. Kursen ska också ge övning i litteratursökning, samt hur man skriver problematiserande kunskapsöversikter. Kursen ges normalt i grupp, men kan även individanpassas i tillämpliga delar. Genom att deltagarna i seminarieform följer varandras arbeten tillgodoses behovet av ämnesbredd och interaktion.

Vanligen skriver doktoranden sin första individuella studieplan (ISP) inom ramen för kursen.

Varje deltagare utarbetar under kursens gång en kunskapssammanställning kring forskningslitteraturen inom valt område. Varje kursdeltagare tar också ansvar för var sin seminariepresentation där området och kunskapssammanställningen i den form den befinner sig presenteras och diskuteras. I kursen ingår även undervisning om litteratursökning, hur man skriver och publicerar reviewartiklar, forskningsetiska frågor, m m. Arbetet med kunskapssammanställningen, inklusive framsökning och inläsning av litteraturen, utgör huvuddelen av kursen (motsv ca 4 heltidsveckor) och är handledarstödd.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:

 • Redogöra för forskningsfronten inom det egna forskningsområdet
 • Analysera och problematisera den egna forskningsinriktningen i relation till forskningsfronten och ämnet Risk- och miljöstudier
 • Redovisa och kritiskt analysera egna forskningsfrågor, forskningsdesign, inklusive tillämpliga metoder, samt diskutera dessa i dialog med andra kursdeltagare

 • Redovisa och kritiskt diskutera egna och andra kursdeltagares frågeställningar och forskningsdesigner, inklusive metodval

 • Demonstrera färdighet i att skriftligt sammanfatta forskningsläget i kunskapssammanställningens eller forskningsöversiktens form
 • Tillämpa grundprinciperna för litteratursökning i vetenskapliga
 • Visa förmåga att ge och ta emot konstruktiv kritik i samband med vetenskaplig interaktion
 • Översiktligt exemplifiera forskningsfrågor och angreppssätt inom några, för avhandlingsprojektet, närliggande områden

 

Examinationen består av dels aktivt seminariedeltagande (80%), dels utarbetande och presentation av en individuell kunskapssammanställning som sammanfattar det allmänna kunskapsläget inom valt forskningsområde och anger viktiga frågor för fortsatt forskning.

 

Admission rules

Each syllabus states target group and eligibility, which should be based on the prerequisites necessary to understand and process the content of the course. Syllabi and scheduled course meetings are posted on the course portal web page for the doctoral level, which is also open to the public. 

Doctoral students who wish to take a course should sign up according to instructions on the course portal.  

Admitted students must meet the requirements stated in the syllabus. If there are more prospective students than the teaching capacity allows, priority is given to students as follows: 

 1. If the course is not included in the obligation stated in item 2 below, admission is primarily granted to eligible students at the department offering the course. If the course is offered jointly by several departments at Karlstad university, priority is given, as agreed, by the departments concerned. If the course is commissioned by the Faculty, all students at the Faculty belong to the prioritised group. In the case of cross-faculty courses, all students at Karlstad University belong to the prioritised group. If order of admission must be made in the prioritised group, the student who first signed up according to the requirement above, is given priority. 
 2. If the course is part of a commitment to a national or international graduate school, network or equivalent, priority is given to their participants.  
 3. If there is an agreement on exchange with a subject, department or faculty at another HEI, eligible students from such institutions have second priority 
 4. Other eligible students at Karlstad University have third priority. 
 5. Other eligible students at other HEIs have fourth priority. 

The appointed course convener decides on admission of students to a doctor level course in accordance with the order of priority stated above.  

Upon completion of the course, the course convener issues a course certificate with a proposed grade to the students.  

Tillträdesregler

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för forskarnivå, som även görs tillgänglig externt.

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget.

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan.

 1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde.
 2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand.
 3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand.
 4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet.
 5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten.

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan. 

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till kursdeltagarna.