You are here

Parametrisk statistik

Course info

Course code: 
1PSY002
Language(s): 
English
Swedish
Subject: 
Psychology
Semester(s): 
Autumn 2020
Points: 
7,5 hp
Person responsible: 
Erik Wästlund
Contact email: 
Registration email: 

Kursupplägg:
Kursen kommer att behandla 4 olika statistiska metoder vilka alla är mycket vanligt förekommande. Behärskar man dessa metoder är det inte särskilt svårt att ta till sig andra parametriska metoder. 

De fyra metoderna (Variansanalys, Regressionsanalys, Moderering & Mediering och Faktoranalys) kommer att behandlas under två pass vardera. Under det första passet kommer någon av kursens föreläsare att presentera metoden, hur man praktiskt går till väga för att genomföra analysen samt hur man tolkar resultatet.

Denna kunskap ska ni sedan omsätta till praktisk handling till det nästkommande tillfället till vilket ni ska genomföra en analys av ett lämpligt material och presentera detta för övriga kursdeltagare.

Under denna presentation ska ni förklara:
- Vad är det ni har undersökt – presentera er forskningsfråga
- Presentera kort ert datamaterial (urval, datainsamlingsmetod etc)
- Vad har ni gjort för statistiks analys (inte fritt val utan ska kopplas till tillfället innan)
- Redogör för eventuella val eller svårigheter har ni ställts inför
- Presentera ert resultat i statistiska termer
- Presentera en (eller flera) möjliga tolkningar. På vilket sätt besvarar denna analys er forskningsfråga?

Förbered er presentation noga. Använd gärna tekniska hjälpmedel i presentationen (OH, Power Point etc). Tänk på att alla ska hinna presentera. Det optimala är om ni själva har något lämpligt material, om inte kommer det att finnas material att tillgå. Detta gäller de tre första tillfällena, till det fjärde tillfället får ni själva söka efter lämpliga artiklar inom ert eget fält.

Tidsramar: 20 minuter presentation och 10 minuter diskussion.

Examination:
Examinationen sker fortlöpande genom dessa presentationer. Kan man inte närvara under en presentation får man lämna in en skriftlig rapport.

Kurslitteratur:

Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics av Andy Field Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Senaste utgåvan av Andrew F Hayes

+ div artiklar

 

Admission rules

Each syllabus states target group and eligibility, which should be based on the prerequisites necessary to understand and process the content of the course. Syllabi and scheduled course meetings are posted on the course portal web page for the doctoral level, which is also open to the public. 

Doctoral students who wish to take a course should sign up according to instructions on the course portal.  

Admitted students must meet the requirements stated in the syllabus. If there are more prospective students than the teaching capacity allows, priority is given to students as follows: 

  1. If the course is not included in the obligation stated in item 2 below, admission is primarily granted to eligible students at the department offering the course. If the course is offered jointly by several departments at Karlstad university, priority is given, as agreed, by the departments concerned. If the course is commissioned by the Faculty, all students at the Faculty belong to the prioritised group. In the case of cross-faculty courses, all students at Karlstad University belong to the prioritised group. If order of admission must be made in the prioritised group, the student who first signed up according to the requirement above, is given priority. 
  2. If the course is part of a commitment to a national or international graduate school, network or equivalent, priority is given to their participants.  
  3. If there is an agreement on exchange with a subject, department or faculty at another HEI, eligible students from such institutions have second priority 
  4. Other eligible students at Karlstad University have third priority. 
  5. Other eligible students at other HEIs have fourth priority. 

The appointed course convener decides on admission of students to a doctor level course in accordance with the order of priority stated above.  

Upon completion of the course, the course convener issues a course certificate with a proposed grade to the students.  

Tillträdesregler

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för forskarnivå, som även görs tillgänglig externt.

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget.

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan.

  1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde.
  2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand.
  3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand.
  4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet.
  5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten.

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan. 

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till kursdeltagarna.