You are here

Översiktskurs i företagsekonomi

Course info

Language(s): 
Swedish
Subject: 
Business Administration
Semester(s): 
Spring 2020
Points: 
15,0 hp
Person responsible: 
Per Skålén
Contact email: 
Registration email: 

Översiktskurs i företagsekonomi 15 hp

Kursen är obligatorisk för forskarstuderande i företagsekonomi antagna vid Karlstads universitet och vänder sig i första hand till dessa och i andra hand till övriga.

Kursen är indelad i tre moduler. Varje modul om fem högskolepoäng ger en översikt över den senaste utvecklingen inom den företagsekonomiska forskningens tre huvudområden; organisationsteori, marknadsföring och redovisning med finansiering.

Kursens mål

Syftet med kursen är att ge forskarstuderande en översikt och förståelse för forskning inom företagsekonomi med fokus på de tre huvudområdena i inom företagsekonomi, organisationsteori, marknadsföring och redovisning med finansiering.

Schema
Start datum: 28 april, 2020

Schema och kursplan anslås inom kort

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar av lärarna på kursen, presentationer av studenter och seminarier – presentationer och seminarier är en del av examinationen. Olika undervisningsmetoder används således och mixen av dem varierar något mellan de olika modulerna. Doktoranderna förväntas komma väl förberedda till varje tillfälle. Exempelvis förväntas att de läst anvisad litteratur inför varje tillfälle.

Kursen hålls på svenska. Enskilda moment kan ges engelska eller om någon student eller lärare inte pratar svenska så kan hela kursen hållas på engelska.

Ansvarig för kursen: Per Skålén, professor

Sista anmälningsdag är 14 april, 2020.

Registrera till kursen via e-post till britt-marie.shandrew@kau.se

Information about how Karlstad University processes personal data is available here https://www.kau.se/en/gdpr

Information om hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter finns tillgängligt här https://www.kau.se/gdpr

Admission rules

Each syllabus states target group and eligibility, which should be based on the prerequisites necessary to understand and process the content of the course. Syllabi and scheduled course meetings are posted on the course portal web page for the doctoral level, which is also open to the public. 

Doctoral students who wish to take a course should sign up according to instructions on the course portal.  

Admitted students must meet the requirements stated in the syllabus. If there are more prospective students than the teaching capacity allows, priority is given to students as follows: 

  1. If the course is not included in the obligation stated in item 2 below, admission is primarily granted to eligible students at the department offering the course. If the course is offered jointly by several departments at Karlstad university, priority is given, as agreed, by the departments concerned. If the course is commissioned by the Faculty, all students at the Faculty belong to the prioritised group. In the case of cross-faculty courses, all students at Karlstad University belong to the prioritised group. If order of admission must be made in the prioritised group, the student who first signed up according to the requirement above, is given priority. 
  2. If the course is part of a commitment to a national or international graduate school, network or equivalent, priority is given to their participants.  
  3. If there is an agreement on exchange with a subject, department or faculty at another HEI, eligible students from such institutions have second priority 
  4. Other eligible students at Karlstad University have third priority. 
  5. Other eligible students at other HEIs have fourth priority. 

The appointed course convener decides on admission of students to a doctor level course in accordance with the order of priority stated above.  

Upon completion of the course, the course convener issues a course certificate with a proposed grade to the students.  

Tillträdesregler

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för forskarnivå, som även görs tillgänglig externt.

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget.

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan.

  1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde.
  2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand.
  3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand.
  4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet.
  5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten.

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan. 

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till kursdeltagarna.