You are here

Informationssökning/Information retrieval

Course info

Language(s): 
English
Swedish
Subject: 
Common
Semester(s): 
Spring 2021
Points: 
3,0 hp
Person responsible: 
Åsa Möller
Contact email: 
Registration email: 

Documents

Course plan: 

Kursen utgör en universitetsgemensam forskarutbildningskurs vid Karlstads universitet.

Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier samt individuell handledning och innehåller följande moment: databasers uppbyggnad, sökstrategier och sökteknik, informationssökning, värdering av sökresultat, referenshantering, upphovsrätt, vetenskaplig publicering, open access och bibliometri.

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna:

 • identifiera och kritiskt granska relevanta informationskällor och sambanden dem emellan samt behärska specifika söktekniker för dessa
 • värdera referenser med avseende på tillförlitlighet, aktualitet och vetenskaplig kvalitet
 • använda ett elektroniskt referenshanteringssystem för korrekta hänvisningar och källförteckningar
 • tillämpa juridiska och etiska begränsningar vid användning av information
 • kritiskt analysera och värdera olika former och regler för vetenskaplig kommunikation
 • bedöma tidskrifter utifrån bibliometriska indikatorer
 • formulera lämplig publiceringsstrategi med avseende på ökad synlighet

Målgrupp och behörighetskrav

Kursen vänder sig till samtliga doktorander vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav: Antagen till forskarutbildning eller motsvarande kompetens.

Examination

Examinationen är individuell och sker dels genom aktivt deltagande på föreläsningar och seminarier, dels genom en inlämningsuppgift som utgår från det egna forskningsområdet samt genom opposition av övriga kursdeltagares inlämningsuppgifter.

Information retrieval

The course is a university-wide graduate course at Karlstad University

Instruction is in the form of lectures, group discussions, seminars and individual supervision and comprises the following components: the structure of databases, search strategies and search techniques, information seeking, evaluating search results, reference management & copyright, scientific/scholarly publishing, Open Access and bibliometrics.

Course goals

Upon completion of the course, students should be able to:

 • identify and critically review relevant sources of information and their relationship as well as master the specific search techniques that each source requires,

 • evaluate references with respect to reliability, topicality and scientific/scholarly quality,

 • use an electronic reference management system for correct referencing and citation techniques, and

 • conform to legal and ethical restrictions in the use of information,

 • critically analyse and evaluate different forms and rules of science communication,

 • assess journals on the basis of bibliometric indicators,

 • formulate an appropriate publishing strategy with respect to achieving greater visibility.

Eligibility

Designed for doctoral students at Karlstad University. Admission to a doctoral programme is a specific requirement.

Examination

Assessment is individual and based on active participation in lectures and seminars, on a hand-in assignment relating to the student’s field of research, and on the student’s performance as peer reviewer.

Admission rules

Each syllabus states target group and eligibility, which should be based on the prerequisites necessary to understand and process the content of the course. Syllabi and scheduled course meetings are posted on the course portal web page for the doctoral level, which is also open to the public. 

Doctoral students who wish to take a course should sign up according to instructions on the course portal.  

Admitted students must meet the requirements stated in the syllabus. If there are more prospective students than the teaching capacity allows, priority is given to students as follows: 

 1. If the course is not included in the obligation stated in item 2 below, admission is primarily granted to eligible students at the department offering the course. If the course is offered jointly by several departments at Karlstad university, priority is given, as agreed, by the departments concerned. If the course is commissioned by the Faculty, all students at the Faculty belong to the prioritised group. In the case of cross-faculty courses, all students at Karlstad University belong to the prioritised group. If order of admission must be made in the prioritised group, the student who first signed up according to the requirement above, is given priority. 
 2. If the course is part of a commitment to a national or international graduate school, network or equivalent, priority is given to their participants.  
 3. If there is an agreement on exchange with a subject, department or faculty at another HEI, eligible students from such institutions have second priority 
 4. Other eligible students at Karlstad University have third priority. 
 5. Other eligible students at other HEIs have fourth priority. 

The appointed course convener decides on admission of students to a doctor level course in accordance with the order of priority stated above.  

Upon completion of the course, the course convener issues a course certificate with a proposed grade to the students.  

Tillträdesregler

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för forskarnivå, som även görs tillgänglig externt.

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget.

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan.

 1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde.
 2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand.
 3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand.
 4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet.
 5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten.

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan. 

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till kursdeltagarna.