You are here

Att nyttiggöra forskning och vetenskap/Innovative Applications of Research and Science

Course info

Course code: 
OUNI005
Language(s): 
English
Subject: 
Common
Semester(s): 
Autumn 2020
Points: 
4,5 hp
Person responsible: 
Fredrik Östlin
Contact email: 
Registration email: 

Documents

Att nyttiggöra forskning och vetenskap (4,5 hp) är en doktorandkurs som behandlar hur kunskap från din forskning kan komma till nytta för samhälle, näringsliv och akademi.

Resultat, erfarenheter och idéer som uppstår från forskningen har traditionellt använts genom akademiska publikationer och undervisningsprogram. Enbart akademisk publikation är inte längre tillräckligt för en framgångsrik forskarkarriär. Forskningsfinansiärer efterfrågar maximerad impact utanför den akademiska världen, vilket gör det ytterligare prioriterat för forskare att nå samhället genom att även ha med icke-akademiska strategier för att nyttiggöra resultaten i sina projekt. Detta görs genom att arbeta med en rad icke-akademiska partners, och genom att använda allt mer innovativa metoder av spridning och användning. Denna kurs innehåller ett antal metoder som forskare kan använda som stöd för att säkerställa att deras forskning har effekt och relevans utanför universitet. Kursen ger också studenterna verktyg som hjälper dem hur de på bästa sätt ska kommunicera värdet av deras forskning till forskningsfinansiärer och potentiella investerare.

Föreläsare och innehåll

Du kommer att förses med kunskap kring idéutveckling som rör din egen specifik forskning område. Särskild vikt kommer att ägnas åt att utveckla en förståelse för ’forsknings impact’ och hur du kan bädda in detta i dina projekt. Du kommer att möta forskare från olika discipliner, som alla har valt olika vägar för att ta sina idéer vidare - från ideella vägar till kommersialisering. Övriga föreläsningar kommer att innehålla människor med stor erfarenhet kring nyttiggörande av forskning - till exempel immateriella rättigheter och skydd. Du kommer även att få insyn olika typer av företagande och innovationer, samt vikten av nätverk.

Upplägg, arrangörer och kostnader

Kursen ges till doktorander inom alla discipliner från Karlstads universitet, Linné-universitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. Kursen består av tre obligatoriska seminarier hösten 2019 (Karlstad, Sundsvall och Stockholm).

Innovationskontoret Fyrklövern täcker kostnaden för din kurs resor och boende.

Kursen ges på engelska.

Anmälan

Anmälan öppnar 2 mars kl 9:00.
Skicka din ansökan till fyrklovern.doktorand@kau.se senast den 11 maj. Skriv ditt namn, avdelning, kontaktuppgifter, och en kort beskrivning (max. 100 ord) om ditt forskningsprojekt. Se till att du får din handledares godkännande för att delta i kursen, och uppge även din handledares namn och e-post i din ansökan.

Seminarietillfällen

Seminarium nr 1
Karlstad 8-10 september

 • Research impact - varför och hur?
 • Använda immateriella tillgångar
 • Innovation - vad är det?
 • Öppen innovation och innovation inom den offentliga sektorn
 • Nätverk: byggnad, nyttja och upprätthålla
 • Tjänsteinnovation

Seminarium nr 2 
Sundsvall 20-22 oktober

 • Forsknings-pitch (Value Creation Forum)
 • Socialt och kulturellt företagande
 • Patent, varumärken och design
 • Finansiärens syn på nyttiggörande

Seminarium nr 3
Stockholm 19 november

 • Examination - Research pitch

Kursen ges på engelska.

PhD course Innovative Applications of Research and Science (4.5 credits)
 

The findings, experiences,  and  ideas  that  emerge  from  research  have  traditionally  been  utilised through academic publication and teaching programmes. However, academic impact alone is no longer enough for a successful research career. With the growing emphasis in the research funding landscape on maximising impact beyond academia, it is increasingly important that re- searchers reach wider society by embedding non-academic impact strategies in their projects, by working with a range of non-academic partners, and by using ever more innovative methods of dissemination and utilisation. This course showcases a range of approaches researchers can employ to ensure that their research has impact and relevance beyond universities. It will also provide students with tools that will help them best communicate the value of their work to research funders and potential investors.

How to Apply?

Opens 2nd March at 9:00 AM.
Please send your application to fyrklovern.doktorand@kau.se by May 11th. You should provide your name, department, contact details, and a short description (max. 100 words) of your research project. Please ensure that you obtain your supervisor’s approval for attending the course, and also state their name in your application email.

Lecturers and content

You will be provided with knowledge around idea development  relating  to  research. Particular emphasis will be given to developing an understanding of ’research impact’ and how to embed this in your projects. You will meet scientists from various disciplines, all of whom have chosen different paths to take their ideas further from non-profit routes to commercialisation. Other sessions will involve people with extensive experience in key areas around the utilisation of research – such as intellectual property rights and protection. You will also review different types of entre- preneurship and innovation, as well as the importance of networking.

Who can apply and more details

The course is offered to PhD students in all disciplines from Karlstad University, Linnaeus University, Mid Sweden University and Örebro University. The course consists of three mandatory seminars in the autumn of 2020 (Karlstad, Sundsvall and Stockholm). The innovation office Fyrklövern covers the cost of your course travel and accommodation. The course is taught in English.

Seminar details
Karlstad: September 8th to 10th

 • Research impact - why and how?
 • Utilising Intellectual Assets
 • Innovation –what is it?
 • Open innovation, and innovation in the public sector
 • Networks: Building, Utilizing and Maintaining
 • Service innovation

Sundsvall: October 20th to 22nd

 • Research pitch (Value Creation Forum)
 • Social and cultural entreprenuership
 • Using patent, trademark and design
 • The funder´s view of utilization

Stockholm, November 19th

 • Examination – reseach pitch

Contact

Karlstad University
Fredrik Östlin
Innovation Advisor
fredrik.ostlin@kau.se
070-180 70 15

Linnaeus University
Martina Lago
Innovation Advisor
martina.lago@lnu.se
0480-446062

Mid Sweden University
Johan Landström
Innovation Advisor
johan.landstrom@miun.se
010-1428781

Örebro University
Anna Ragen
anna.ragen@oru.se
019-303828

 

 

 

Admission rules

Each syllabus states target group and eligibility, which should be based on the prerequisites necessary to understand and process the content of the course. Syllabi and scheduled course meetings are posted on the course portal web page for the doctoral level, which is also open to the public. 

Doctoral students who wish to take a course should sign up according to instructions on the course portal.  

Admitted students must meet the requirements stated in the syllabus. If there are more prospective students than the teaching capacity allows, priority is given to students as follows: 

 1. If the course is not included in the obligation stated in item 2 below, admission is primarily granted to eligible students at the department offering the course. If the course is offered jointly by several departments at Karlstad university, priority is given, as agreed, by the departments concerned. If the course is commissioned by the Faculty, all students at the Faculty belong to the prioritised group. In the case of cross-faculty courses, all students at Karlstad University belong to the prioritised group. If order of admission must be made in the prioritised group, the student who first signed up according to the requirement above, is given priority. 
 2. If the course is part of a commitment to a national or international graduate school, network or equivalent, priority is given to their participants.  
 3. If there is an agreement on exchange with a subject, department or faculty at another HEI, eligible students from such institutions have second priority 
 4. Other eligible students at Karlstad University have third priority. 
 5. Other eligible students at other HEIs have fourth priority. 

The appointed course convener decides on admission of students to a doctor level course in accordance with the order of priority stated above.  

Upon completion of the course, the course convener issues a course certificate with a proposed grade to the students.  

Tillträdesregler

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för forskarnivå, som även görs tillgänglig externt.

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget.

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan.

 1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde.
 2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand.
 3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand.
 4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet.
 5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten.

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan. 

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till kursdeltagarna.