You are here

Att kommunicera vetenskap/Communicating Science

Course info

Language(s): 
English
Swedish
Subject: 
Common
Semester(s): 
Spring 2021
Points: 
4,5 hp
Person responsible: 
Lena Lid Falkman
Contact email: 
Registration email: 
You find Course schedule in the documents.
 
 
Kursen är en universitetsgemensam del av forskarutbildningen vid Karlstads universitet.  

Kursens övergripande syfte är att öka doktorandernas/forskarnas förmåga till populärvetenskaplig presentation och spridning av vetenskapliga resultat och tankegångar.
Ett viktigt mål är att öka deltagarnas förmåga till kunskapsspridning och kommunikation med det omgivande samhället: allmänhet, medier och andra aktörer. Ett annat mål är att öka förmågan till kommunikation och presentation tillägnad forskare inom andra ämnesområden än det egna.
I enlighet med det övergripande syftet för universitetets gemensamma forskarutbildningskurser är ett av kursens mål också att bredda deltagarnas kunskaper om synsätt och praxis inom olika forskningsområden, samt att bidra till erfarenhetsutbyte mellan deltagare från skilda vetenskapliga fält.

Förkunskapskrav: Kursen vänder sig till doktorander i senare delen av forskarutbildningen. En förutsättning är att varje deltagare har egen forskning och egna forskningsresultat att kommunicera. I kursen ingår uppgifter att sprida kommunicera och denna forskning – både till aktörer i det omgivande samhället och till forskarkollegor inom andra discipliner än den egna. Vid anmälan till kursen, var vänlig ange förväntad tidpunkt (termin och år) för disputation/lic.

Undervisningsspråk: Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men examination erbjuds på tre språk: svenska, norska och engelska. Kurslitteraturen är trespråkig: svensk, norsk och engelskspråkig.

Närvaro: En stor del av kursmomenten har obligatorisk närvaro eftersom de har karaktär av seminarium eller workshop. Frånvaro vid dessa tillfällen måste godkännas av kursledaren och får inte överstiga 20 procent av de obligatoriska momenten. Vilka moment som är obligatoriska markeras i schemat.

Kurslitteratur: Denna kurs är i högre grad än andra forskarutbildningskurser praktisk till sin karaktär. Litteraturreferenserna används därför främst som verktyg för att åstadkomma väl genomförda examinationer, och tenteras inte på traditionellt vis.

Examination: Kursen examineras genom obligatorisk närvaro vid ett antal workshops samt genom ett antal examinationsuppgifter såsom populärvetenskaplig artikel och populärvetenskapligt föredrag. Kursen kan examinaras på svenska, norska eller engelska.

Läs om att populärvetenskap kan vara bra för forskarkarriären!
”Universitetsläraren” (2013): https://universitetslararen.se/2013/12/17/popularvetenskap-kan-vara-bra-for-forskarkarriaren/
”Naturvetare” (2013): https://www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/tidning-och-nyheter/2013/nr-3-2013/Vetenskap-med-gensvar/

Admission rules

Each syllabus states target group and eligibility, which should be based on the prerequisites necessary to understand and process the content of the course. Syllabi and scheduled course meetings are posted on the course portal web page for the doctoral level, which is also open to the public. 

Doctoral students who wish to take a course should sign up according to instructions on the course portal.  

Admitted students must meet the requirements stated in the syllabus. If there are more prospective students than the teaching capacity allows, priority is given to students as follows: 

  1. If the course is not included in the obligation stated in item 2 below, admission is primarily granted to eligible students at the department offering the course. If the course is offered jointly by several departments at Karlstad university, priority is given, as agreed, by the departments concerned. If the course is commissioned by the Faculty, all students at the Faculty belong to the prioritised group. In the case of cross-faculty courses, all students at Karlstad University belong to the prioritised group. If order of admission must be made in the prioritised group, the student who first signed up according to the requirement above, is given priority. 
  2. If the course is part of a commitment to a national or international graduate school, network or equivalent, priority is given to their participants.  
  3. If there is an agreement on exchange with a subject, department or faculty at another HEI, eligible students from such institutions have second priority 
  4. Other eligible students at Karlstad University have third priority. 
  5. Other eligible students at other HEIs have fourth priority. 

The appointed course convener decides on admission of students to a doctor level course in accordance with the order of priority stated above.  

Upon completion of the course, the course convener issues a course certificate with a proposed grade to the students.  

Tillträdesregler

I kursplan anges målgrupp och behörighet. Behörighet ska utgå från de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kursplaner och planerade kurstillfällen görs tillgängliga på en webbsida: kurstorg för forskarnivå, som även görs tillgänglig externt.

Forskarstuderande som önskar följa en kurs ska anmäla detta enligt anvisning på kurstorget.

Studerande som ges tillträde ska uppfylla de behörighetskrav som anges i kursplanen. Om fler önskar följa kursen än vad undervisningskapaciteten tillåter görs prioritering enligt nedan.

  1. Om inte kursen ingår i ett åtagande enligt punkt 2 nedan ges tillträde i första hand till behöriga studerande vid den institution som anordnar kursen. I det fall kursen anordnas gemensamt av flera institutioner vid Karlstads universitet ges tillträde i första hand på det sätt som berörda institutioner kommit överens om. I det fall kursen är beställd av fakultet ingår alla studerande vid fakulteten i den grupp som ges tillträde i första hand. För kurser som anordnas gemensamt av fakulteterna gäller det alla studerande vid Karlstads universitet. Om prioritering behöver göras inom den grupp som ges tillträde i första hand ges den som först anmält sig enligt ovan företräde.
  2. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand.
  3. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra hand.
  4. I tredje hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid Karlstads universitet.
  5. I fjärde hand ges tillträde till övriga behöriga studerande vid andra lärosäten.

Den som institutionen utsett som kursansvarig beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i enlighet med prioritetsordningen ovan. 

Efter genomförd kurs och prov lämnar kursansvarig ett intyg med förslag på betyg till kursdeltagarna.